توضیحات مجمع عمومی

بسمه تعالی

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/10/27
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت 138101 و به شناسه ملی 10101811903

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/10/27 این شرکت به شرح ذیل می‏باشد:
1- ترازنامه شرکت به تاریخ 1394/6/31 و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.
2- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی کوشا‏منش بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‏‏ های قانونی شرکت تعیین شد.
4- حق حضور هر یک از اعضای غیرموظف هیأت مدیره از ابتدای مهر 1394 به قرار ماهیانه پنج میلیون ریال تعیین گردید.
5- اعضاء اصلی و علی‏ البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال آتی به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- بانک کشاورزی                                                                                      عضو اصلی
ب- اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران          عضو اصلی
ج- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز                                     عضو اصلی
د- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی                 عضو اصلی
ه- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی                                                       عضو اصلی
و- اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور         عضو علی ‏البدل
ر- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کردستان                             عضو علی‏ البدل
6- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به تصویب و تأیید مجمع رسید.