توضیحات مجمع عمومی
 
 
 گزارش هیات مدیره به مجمع 96


صورت های مالی منتهی به 1396/06/31