شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

آماده سازی و بهسازی اراضی کشاورزی

آب از محدودیتهاي اصلی بخش کشاورزي در ایران است. مستندات آماري نشان می دهند که کیفیت استفاده از منابع آبی دربخش کشاورزي ، از مصادیق هدررفت این سرمایه طبیعی به شمار می رود. فناوري تسطیح اراضی، از راهبردهاي نوین و مؤثر براي  استفاده بهتر از منابع آبی و افزایش راندمان آب است، چرا که نوسانهاي قابل توجه در شیب اراضی مزروعی وناهمواري هاي موجود، از مهم ترین علل پائین بودن راندمان آبیاري عنوان شده است .هم چنین یکی از مراحل آماده سازی زمین برای کشت خاکورزی می باشد، خاکورزی خاک شامل تمام اعمال مکانیکی برای نرم کردن، برگرداندن یا مخلوط خاک می باشد،مانند شخم زدن،کندن ،بیل زدن ،مازو کشیدن و...از جمله فواید این کار می توان به 1-نرم کردن خاک به منظورتهسیل نفوذ ریشه گیاهان،2-بهبود تهویه خاک،3-تحریک فعالیت ارگانیسم های خاک،4-افزایش نفوذپذیری آب،5-کاهش تبخیر،6-از بین بردن و کنترل علف های هرز وآفات خاک،7-وارد کردن بقایای محصولات وکودهای خاک،8-آماده سازی بستر مناسب برای بذور وگیاهچه،9-برطرف کردن فشردگی خاک که به علت فعالیتهای قبلی اشاره کرد.شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران( سهامی عام ) با اتکاء به تجربیات گذشته و ضمن استفاده از توان و تجربه و تخصص کارشناسان مختلف امور کشاورزی، این آمادگی را تا در صورت تقاضا و نیاز وزارتخانه ها و سازمان ها ( وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی ) بصورت پیمانکار تخصصی در پروژه های کلان آماده سازی و بهسازی اراضی کشاورزی مورد نیاز مراکز مذکور مشارکت و همکاری تخصصی و توانمندی را داشته باشد.

خدمات ما در این حوزه عبارتند از: