شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

Text/HTML

تهیه و تامین تجهیزات آبیاری تحت فشار

در اغلب نقاط جهان و ازجمله كشور ما كمبود منابع آب، توسعه بيش تر شبكه های آبياري را با مشكل روبرو نموده است ، به ويژه آن كه ساخت شبكه هاي جديد نيز اغلب با سرمايه گذاري زياد روبرو مي باشد، بدين سبب سازمان هاي آبياري و نهادهای اعتباري جهاني و دولتها اغلب به سوي بهسازي شبكه ها در مقايسه با ساخت شبكه های جديد جهت گيری نموده اند.
بخش وسيعي از شبكه هاي آبياري و زهكشي كشور (حدود 40 درصد مساحت كل شبكه هاي ساخته شده ) داراي قدمت بيش از30 سال است كه نياز به انجام مطالعات بهسازي براي آسيب شناسی ساختار فيزيكي و مديريتي و ارائه راهكارهاي اجرايی بهسازی اين ساختارها را دارند. اين شبكه ها با توجه به عمر نسبتاً طولاني كه از زمان ساخت آنها می گذرد داراي تمام يا تعدادي از مشكلات ومحدوديت هاي زير مي باشند:

− افزايش يا كاهش مساحت تحت پوشش آبياري نسبت به طراحي اوليه به دليل تغيير در كاربري اراضی
− كاهش ميزان منابع آب در دسترس شبكه به لحاظ افزايش مصارف شرب و صنعت
− تغيير در الگوي زراعی و جهت گيري به سوي كشت تك محصولی به لحاظ قيمت بازار
− افزايش جمعيت و خرد شدن مالكيت اراضی و بروز مشكلات در توزيع آب
− مشكلات سيل گيری اراضی
− محدوديت های ناشی از رسوب گذاری و رشد علفهاي هرز و بوته ها و درختچه ها در كانال ها و زهكش ها
− فرسوده شدن و يا تخريب كانال ها، سازه هاي هيدروليكي و تجهيزات هيدرومكانيكی به ويژه دريچه های تنظيم سطح آب و دريچه های آبگير كانال ها و مزارع
− عدم تجهيز شبكه ها به وسايل اندازه گيری و تجهيزات هيدرومكانيكی مناسب تحويل حجمی آب
− عدم موفقيت در واگذاري بهره برداري و نگهداري شبكه به آب بران
− عدم مشاركت زارعين در امر بهره برداری و نگهداری
− عدم موفقيت مديريت شبكه در پايداري مالي و تامين نيازهاي مالي بهر هبرداري، نگهداري و تعميرات
− و بالاخره نارسايی در عملكرد مورد انتظار از شبكه به لحاظ تغيير در نيازهاي فعلی مديريت بهره برداری شبكه و عدم سازگاری اهداف زمان طراحي با مقتضيات روز حتی در شرايط عدم فرسودگي ساختار فيزيكي شبكه و گذشت عمرمحدود از شروع بهره برداري شبكه
عوامل فوق در مجموع ضرورت بهسازی ساختار فيزيكی و مديريتی شبكه های آبياری و زهكشی مذكور را الزامی نموده است.

این شرکت آمادگی دارد با توجه به امکانات در اختیار خود از جمله نمایندگی تعدادی از شرکتهای خارجی تأمین کننده تجهیزات آبیاری و همینطور کارخانجات تولیدی داخلی کلیه ملزومات آبیاری بارانی، اتصالات قطره ای، قطره چکان؛ لوله  پلی اتیلن و پی وی سی و اتصالات پلی اتیلن، شیرآلات، فیلتر و فیلتراسیون؛ شیر برقی و اتوماسیون آبیاری، نوار تیپ، انواع آبپاش زراعی و فضای سبز، انواع ورق ژئوممبران ( عایق استخر خاکی ) و سایر تجهیزات مربوطه را تهیه و تأمین و با نازلترین قیمت در اختیار متقاضان قرار دهد.