شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

دپارتمان نپ(نهاده پخش)

شرکت نهاده پخش با هدف ساماندهی سیستم تأمین،توزیع و مصرف نهاده ها تأسیس گردید است. با توجه به شبکه سهامداری قوی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران بعنوان اصلی ترین رکن شرکت نهاده پخش این شرکت را به یک بازوی اجرایی قوی در شبکه تأمین،توزیع و مصرف نها ده‏ ها تبدیل کرده است.

توانمندی های شرکت نپ

1- تهیه نهاده مناسب و با کیفیت

2- دارا بودن شبکه توزیع قوی

3- دارای پتانسیل سرمایه گذاری قوی

4- ارتباط مستقیم با شبکه مصرف بعنوان سهامداران شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران


خدمات ما در این حوزه عبارتند از:

تامین و واردات و صادرات انواع بذرهای زراعی و گل خانه ای

 تامین و واردات و صادرات انواع سموم دفع آفات

 تامین و واردات و صادرات انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک