شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

چگونگی تأسیس و آغاز فعالیت شرکت:  

 این شرکت در تاریخ 1376/11/25 به شماره 138101 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسید و همزمان آغاز بکار نمود. طبق ماده 4 اساسنامه موضوع فعالیت آن عبارت است از: "سرمایه گذاری یا مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد، خرید، توسعه وتکمیل، نوسازی وبازسازی و اداره و بهره‏‏ برداری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، زمین و ابنیه، ماشین آلات و ادوات در رشته های کشاورزی و آبیاری زراعت و باغبانی، صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی، تأسیسات نگهداری دام و طیور و شیلات و نیز فروش و واگذاری موارد یادشده فوق" و براساس همین بند و سایر مواد اساسنامه، شرکت از سایر فعالیتهای غیرکشاورزی منع شده است.

 اهداف کلی :


آنچه که زمینه ساز تأسیس شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران در سال 1376 گردید عبارت است از:

  1. انتقال بخشی ازفعالیتهای بازرگانی وعملیاتی وزارت کشاورزی سابق به شرکت جدیدالتاسیس.
  2. تلفیق مشارکت وزارت کشاورزی سابق بعنوان سیاست گذار دربخش کشاورزی وبانک کشاورزی بعنوان تنها تسهیلات دهنده مناسب به بهره برداران کشاورزی و همچنین اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی بعنوان تأمین کننده بخشی از نیازمندیهای کشاورزان و روستاییان با مشارکت بهره برداران کشاورزی و صاحبان تولید.  
  3. کسب مشارکت و همکاری بهره برداران کشاورزی و تجمیع آن در غالب یک شرکت
  4.  جمع آوری سرمایه های کوچک بهره برداران کشاورزی و تجمیع آن در قالب یک شرکت.
  5.  کمک به رفع موانع قانونی درجهت خدمات رسانی بیشتر به بهره برداران کشاورزی.
  6. بهره مندی کشاورزان وتولیدکنندگان از خدمات شرکت و سود حاصل از آن.