شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران عمده

شرکت سرمايه گذاری کشاورزی ايران (سهامی عام)
ديماه 1394

 

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 بانک کشاورزی ایران 7.738.748 7/74
2 اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران   6.919.956 6/92
3 سایر اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی (147 مرکز) 4.566.110 4/56
4 شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 634.101 0/63
 5 شرکت تعاونی صنایع فلزی و کشاورزی استان تهران  269.149 0/27
6 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران زمین 269.149 0/27
7 سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار 256.458 0/26
8 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 193.002 0/19
9 شرکت تعاونی چندمنظوره مازندکایر 146.551 0/15
10 شرکت تولید و کشت دانه های روغنی   129.270 0/13
 11 صندوق پنبه ایران 129.270 0/13
12 سایر سهامداران حقوقی و شرکت های تعاونی (2.413 سهامدار) 6.519.268 6/52
13 سهامداران حقیقی (191.793 سهامدار) 72.228.968
72/23
جمع 100.000.000 100

 

نمودار: ترکیب و تعداد سهامداران شرکت: 

تا دی ماه 94، حدود 72/5% سهام این شرکت متعلق به 191.793 سهامدار حقیقی و 27/5% سهام متعلق به 2570 سهامدار حقوقی می باشد.

مهم ترین سهامداران حقوقی این شرکت عبارتند از: 

  1. بانک کشاورزی با 7/74% سهام
  2. اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با 6/92% سهام.

درصد ترکیب سهامداران عمده تا دیماه 1389

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران