شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران عمده

شرکت سرمايه گذاری کشاورزی ايران (سهامی عام)
ديماه 1394

 

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 بانک کشاورزی ایران 7.738.748 7/74
2 اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران   6.919.956 6/92
3 سایر اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی (147 مرکز) 4.566.110 4/56
4 شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 634.101 0/63
 5 شرکت تعاونی صنایع فلزی و کشاورزی استان تهران  269.149 0/27
6 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران زمین 269.149 0/27
7 سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار 256.458 0/26
8 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 193.002 0/19
9 شرکت تعاونی چندمنظوره مازندکایر 146.551 0/15
10 شرکت تولید و کشت دانه های روغنی   129.270 0/13
 11 صندوق پنبه ایران 129.270 0/13
12 سایر سهامداران حقوقی و شرکت های تعاونی (2.413 سهامدار) 6.519.268 6/52
13 سهامداران حقیقی (191.793 سهامدار) 72.228.968
72/23
جمع 100.000.000 100

 

نمودار: ترکیب و تعداد سهامداران شرکت: 

تا دی ماه 94، حدود 72/5% سهام این شرکت متعلق به 191.793 سهامدار حقیقی و 27/5% سهام متعلق به 2570 سهامدار حقوقی می باشد.

مهم ترین سهامداران حقوقی این شرکت عبارتند از: 

  1. بانک کشاورزی با 7/74% سهام
  2. اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با 6/92% سهام.

درصد ترکیب سهامداران عمده تا دیماه 1389

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران