هیات مدیره:

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، آخرین بار در مجمع عمومی عادی سالانه دی ماه 1394 برای مدت دو سال با ترکیب زیر انتخاب گردید :
  1.  بانک کشاورزی .
  2. اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران با نمایندگی آقای سید وحید رضا ابطحی فروشانی.
  3. اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی با نمایندگی آقای امیرمسعود پژمان پور.
  4. اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز با نمایندگی آقای محمد مصباح.
  5. مدیر عامل آقای سعید خزائیان.
هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

 

هیات مدیره:


هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران، آخرین بار در مجمع عمومی عادی سالانه اسفند ماه

1396برای مدت دو سال با ترکیب زیر انتخاب گردید:

1. بانک کشاورزی

2. اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز با نمایندگی آقای محمد مصباح

3. اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به نمایندگی آقای جلیل اسکندری

4. اتحادیه تعاونی های روستایی استان کرمانشاه به نمایندگی آقای پیام قنبری

5. آقای رحمت اله قاسمی