شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

مدیر عامل

درجلسه شماره 310 هیات مدیره مورخ 97/01/28آقای مهندس سعید خزائیان به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند.