شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

مدیر عامل

درجلسه شماره 298 هیات مدیره مورخ 96/01/29 آقای مهندس سعید خزائیان به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند.