شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
مجمع عمومی
هیأت مدیره
بازرس قانونی
مدیر عامل
دفتر مدیر عامل
حسابرسی داخلی
روابط عمومی و تبلیغات
مشاورین
واحد حقوقی و امور قراردادها
کمیسیون معاملات
معاونت بازرگانی
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی
معاونت سرمایه گذاری و بورس و امور شرکت ها
مدیریت بازرگانی خارجی
مدیریت بازرگانی داخلی
مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
مدیریت طرح و برنامه و سرمایه گذاری و بورس و امور شرکت ها
مدیریت امور سهام و مجامع