کمپانی IMEXAN

شرکت IMEXAN در تاریخ 2016/04/14 با شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران موافقت نامه ای جهت ارائه کالاها و محصولات این شرکت در اروپا به امضا رسانیده است.

www.imexan.com