صورت های مالی


صورت های مالی سال 1395  در دو قسمت ذخیره شده اند، خواهشمند است جهت استفاده بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید. 

صورت های مالی  و گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1395

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال 1395